Мэдээллийн үйлчилгээ. Тээвэрлэгч нар үйлчилгээ үзүүлнэ.