გამოიძახე ტაქსი ონლაინ ან ტელეფონით
ყოველი მგზავრობა დაცულია
საინფორმაციო სერვისი. მომსახურებას ახორციელებენ გადამყვანები/გადამზიდველები.